• 1. PRESENTATIE VAN HET PERSOONSGEGEVENSBELEID
  Teneinde de privacy te respecteren van de internetgebruiker (hierna te noemen de "internetgebruiker") die de website DIRICKX INDUSTRIES bezoekt en die toegankelijk is via dirickx.fr/.com/. nl (hierna te noemen de "Site"), verbindt DIRICKX INDUSTRIES zich ertoe ervoor te zorgen dat de vergaring en verwerking van persoonsgegevens die zij met betrekking tot hem/haar uitvoert, in overeenstemming is met de geldende wetgeving, waaronder Algemene Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens ( hierna te noemen de "RGPD"), en met de nationale wetgeving die terzake van toepassing is. 

  Voor informatie of vragen die niet worden beantwoord in het Beleid Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met DIRICKX INDUSTRIES op het hieronder vermelde adres en telefoonnummer.

  2. GEGEVENSBEHEERDER
  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Beleid Persoonsgegevens is: DIRICKX INDUSTRIES met een kapitaal van € 2.400.000, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt te LE BAS ROCHER - CONGRIER 53800, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van LAVAL onder het nummer LAVAL 403 033 699.

  In haar hoedanigheid als verantwoordelijke voor de verwerking voert DIRICKX INDUSTRIES de nodige maatregelen uit om de verwerking van persoonsgegevens die zij uitvoert in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving (met name, hosting, overdracht en duur van de opslag van de verwerkte gegevens, principe van minimalisering), passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking en de verwerkte gegevens te garanderen.

  U kunt DIRICKX INDUSTRIES contacteren per e-mail op dpo@dirickx.com of per post op DIRICKX INDUSTRIES - LE BAS ROCHER - CONGRIER 53800, Frankrijk. 
   

  3. GRONDSLAG VOOR HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  DIRICKX INDUSTRIES verzamelt persoonlijke gegevens over u om verschillende redenen die verband houden met uw gebruik van de Site. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door DIRICKX INDUSTRIES is wettelijk verplicht op basis van een van de rechtsgronden die worden bepaald door de geldende wetgeving en meer in het bijzonder door de RGPD, bijvoorbeeld
  - het nastreven van een legitiem belang van DIRICKX INDUSTRIES (bijvoorbeeld om u in staat te stellen op de Website te surfen of om te reageren op contactverzoeken die u via de Website doet);
  - de uitvoering van een tussen u en DIRICKX INDUSTRIES gesloten overeenkomst, of precontractuele maatregelen met het oog op de sluiting van een dergelijke overeenkomst (bijvoorbeeld om u wegwijs te maken in ons productaanbod);
  - de toestemming die u aan DIRICKX INDUSTRIES hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv. voor het beheer van de Nieuwsbrieven waarop u zich hebt geabonneerd);
  - de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan DIRICKX INDUSTRIES is onderworpen.

  4. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN DOEL VAN DE VERWERKING
  De gegevens die DIRICKX INDUSTRIES tijdens uw bezoeken aan de Site verzamelt, zijn de volgende
  - Voor het aanmaken en beheren van uw account op de Site, waarmee u zich kunt abonneren op de Nieuwsbrief en de door u geselecteerde producten kunt opslaan (hierna "Mijn account"): uw titel, uw naam en voornaam, uw hoedanigheid (professional of particulier), uw postcode, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens worden door DIRICKX INDUSTRIES gebruikt om uw My Dirickx Space en de verschillende functies ervan te creëren en te beheren.
  - Wanneer u op de Site surft: uw inloggegevens worden verzameld in het kader van een wettelijke verplichting waaraan alle site-uitgevers zijn onderworpen (bewaring van verbindingslogs, wet LCEN). DIRICKX INDUSTRIES gebruikt deze gegevens ook om de taal te bepalen waarin de Site verschijnt, om de selectie van producten via de rubriek My Dirickx te registreren, om u in staat te stellen de dichtstbijzijnde winkel te vinden en om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de Site en om het publiek te meten.
  - Indien u contact opneemt met DIRICKX INDUSTRIES via een contactaanvraagformulier op de Site: de informatie op de contactformulieren (identificatiegegevens en professionele gegevens zoals titel, naam, voornaam, hoedanigheid (professioneel of particulier), bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres) wordt door onze commerciële teams gebruikt om uw aanvraag te beheren en op te volgen zodat wij er zo snel mogelijk op kunnen antwoorden en u de meest nuttige en gerichte producten en diensten kunnen leveren die bestemd zijn om aan uw verwachtingen en verzoeken te voldoen.
  - Indien u solliciteert naar een functie die op de Site wordt geadverteerd of indien u spontaan solliciteert: de gegevens die u in het kader van uw sollicitatie aan DIRICKX INDUSTRIES meedeelt (identificatiegegevens, persoonsgegevens en beroepsgegevens) worden verzameld om het beheer van uw sollicitatie te verzekeren.
  - Om u producten en diensten aan te bieden die aan uw wensen zijn aangepast: uw aansluitingsgegevens en uw e-mailadres worden verzameld en gebruikt door onze verkoopteams om u producten en diensten aan te bieden, evenals aanbiedingen en mededelingen die aan uw wensen zijn aangepast. 
   

  5. DE OPSLAGDUUR VAN UW GEGEVENS
  De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de persoonsgegevens die DIRICKX INDUSTRIES over u verzamelt voor elk verwerkingsdoel en vermeldt hoe lang zij deze bewaart.

  Doeleinden

  Soorten gegevens

  Termijn waarin de gegevens worden bewaard

  Creatie en beheer van de My Dirickx Space

  Burgerlijke staat, identiteit en identificatiegegevens (titel, naam, voornaam, hoedanigheid -beroeps- of privépersoon-, postcode, woonplaats en e-mailadres)

  Totdat u zich afmeldt van de My Dirickx account.

  Back-up van de producten die u hebt geselecteerd via de My Dirickx Space

  Inloggegevens

  6 maanden vanaf de laatste verbinding

  Beheer van nieuwsbrieven via de My Dirickx Space

  E-mail adres

  Totdat u zich uitschrijft voor de Nieuwsbrief van de Site of voor de My Dirickx Space

  Surfen op de Site

  Inloggegevens

  6 maanden vanaf de laatste verbinding

  Verbetering van de prestaties en de statistieken van de site

  Contactbeheer

  Identificatie- en beroepsgegevens (titel, naam, voornaam, hoedanigheid - beroepsmatig of particulier -, firmanaam, telefoonnummer en e-mailadres)

  3 jaar na het einde van de relatie indien er geen overeenkomst met u is gesloten

  Zolang als nodig is om precontractuele en contractuele maatregelen af te ronden wanneer met u een contract is gesloten en tot de garantieperiode van het gekochte product verstrijkt

  Sollicitatiebeheer

  Burgerlijke staat, identiteit, identificatie en beroepsgegevens (naam, voornaam, diploma's, CV, sollicitatiebrief).

  18 maanden na ontvangst van de sollicitatie

  Commerciële prospectie

  E-mail adres, inloggegevens

  Tot u uw toestemming intrekt en, bij gebreke daarvan, 3 jaar na het einde van de commerciële relatie of het laatste contact wanneer er geen contract met u is gesloten

   

  6.    HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  De verzamelde gegevens worden verwerkt door eigen personeel van DIRICKX INDUSTRIES.

  DIRICKX INDUSTRIES verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet uit te wisselen, te verkopen of door te geven aan andere ondernemingen dan die welke tot haar groep behoren, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden over het algemeen bewaard in de databanken van de communicatieafdeling van DIRICKX die in Frankrijk is gevestigd.

  Uw gegevens kunnen ook, indien nodig, worden doorgegeven aan de openbare autoriteiten of aan elke persoon met wie het delen van uw gegevens vereist is in toepassing van de geldende wetten en reglementen waaraan DIRICKX INDUSTRIES onderworpen is of om DIRICKX INDUSTRIES in staat te stellen haar rechten te verdedigen.

  7. RECHT VAN TOEGANG, BEZWAAR, OPZEGGING
  U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die DIRICKX INDUSTRIES u op eenvoudige wijze laat uitoefenen door contact met haar op te nemen per e-mail via dpo@dirickx.com of per post op het adres: DIRICKX INDUSTRIES - LE BAS ROCHER - CONGRIER 53800, Frankrijk. De rechten die u heeft zijn met name de volgende: 
  - Recht van toegang: u kunt te allen tijde om toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken en een kopie vragen.
  - Recht op correctie: u kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn.
  - Recht van bezwaar: wanneer de verwerking van gegevens gebaseerd is op een legitiem belang van DIRICKX INDUSTRIES of van een derde, kunt u vragen dat uw gegevens niet langer worden verwerkt, met name om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie of om redenen die geen verband houden met commerciële prospectie. 
  - Recht op gegevenswissing: u kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. 
  - Recht op tijdelijke beperking van de verwerking: u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens niet langer door DIRICKX INDUSTRIES worden gebruikt zonder dat deze worden gewist. U kunt uw recht op tijdelijke beperking van de verwerking uitoefenen, met name gedurende de tijd die DIRICKX INDUSTRIES nodig heeft om de identiteitscontroles uit te voeren die zij moet uitvoeren wanneer u haar in kennis hebt gesteld van de onjuistheid van bepaalde gegevens die op u betrekking hebben. 
  - Recht om uw toestemming in te trekken: voor alle verwerkingen waarvoor uw toestemming vereist is, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. 
  Niettemin kan DIRICKX INDUSTRIES in bepaalde situaties niet ingaan op uw verzoek, met name indien de gegevens waarop de uitoefening van uw recht betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of indien DIRICKX INDUSTRIES verplicht is deze gegevens te bewaren, met name wanneer de betrokken verwerking op een andere grondslag berust dan uw toestemming (nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, uitvoering van contractuele bepalingen of precontractuele maatregelen, behartiging van een gerechtvaardigd belang).

  DIRICKX INDUSTRIES heeft een periode van een maand om te reageren op uw verzoek, vermeerderd met twee extra maanden in het geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in het geval dat DIRICKX INDUSTRIES overmatig veel verzoeken ontvangt. In dat geval wordt u per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en per e-mail indien uw verzoek per e-mail aan DIRICKX INDUSTRIES is toegezonden, op de hoogte gesteld van de noodzaak om de termijn voor de verwerking van uw verzoek te verlengen.
  Indien DIRICKX INDUSTRIES om een van de hierboven vermelde redenen niet aan uw verzoek kan voldoen, zal zij ervoor zorgen dat u een zo duidelijk mogelijk verklarend antwoord krijgt.

  8. COOKIES
  Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Zij zijn bedoeld om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op de sites en om u gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. In uw computer worden cookies beheerd door uw internetbrowser. 

  Deze cookies stellen DIRICKX INDUSTRIES in staat u de mogelijkheid te bieden op de Site te surfen en uw inloggegevens te identificeren en te onthouden wanneer u verbinding maakt met de Site. Deze "cookies" voorkomen ook dat u telkens wanneer u inlogt op de Site, informatie moet verstrekken die u al aan DIRICKX INDUSTRIES hebt doorgegeven, voor zover zij ons in staat stellen uw bezoek aan de Site op een eerdere datum te registreren.

  DIRICKX INDUSTRIES gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site, zoals een navigatiecookie die u in staat stelt op de Site te surfen en uw route te onthouden en een cookie die het mogelijk maakt de producten die u op de Site hebt geselecteerd op te slaan in uw My Dirickx Space. 

  DIRICKX INDUSTRIES zal ook cookies gebruiken waarvoor uw toestemming vereist is, zoals een analytische cookie, die tot doel heeft de publieksmeting van de Site te verbeteren, en een Google Maps cookie, waarmee u de dichtstbijzijnde winkel kunt vinden, of een tracking cookie, waarmee u kunt profiteren van een verrijkte en gepersonaliseerde ervaring. 

  U kunt er ook voor kiezen de cookies die momenteel op uw toestel zijn opgeslagen, te verwijderen via de instellingen van uw browsersoftware. Met de laatste kunt u :
  - verwijder de cookies die al op uw toestel staan;
  - en om het plaatsen van nieuwe cookies door een specifieke website te voorkomen.
  Raadpleeg de documentatie bij uw browsersoftware: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Google Chrome; Opera; Safari.

  9. BEZWAAR TEGEN DE MANIER WAAROP DIRICKX INDUSTRIES UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
  In geval van betwisting door u over de manier waarop DIRICKX INDUSTRIES uw persoonsgegevens verwerkt, verzoekt DIRICKX INDUSTRIES u om haar eerst te contacteren per e-mail op dpo@dirickx.com of per post op het volgende adres DIRICKX INDUSTRIES - LE BAS ROCHER - CONGRIER 53800, Frankrijk.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (de "CNIL"):
  - Per post: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ;
  - Per telefoon: (+33) 1 53 73 22 22 (+33) 1 53 73 22 22 ;
  - Of via haar website: www.cnil.fr. 

  10. WIJZIGING VAN HET BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS
  Het Beleid Persoonsgegevens kan te allen tijde worden gewijzigd, in het bijzonder om rekening te houden met wijzigingen in de wet- of regelgeving die DIRICKX INDUSTRIES mogelijk dient door te voeren.

  Controleer deze pagina regelmatig om te zien hoe DIRICKX INDUSTRIES uw persoonsgegevens beschermt.

  Ter informatie: het beleid inzake persoonsgegevens werd voor het laatst bijgewerkt op 23-02-2021.

   

1