• 1.    WEBSITE
  De website die toegankelijk is op het adres dirickx.fr/.com/.nl (hierna te noemen de "Site") stelt DIRICKX INDUSTRIES in staat om aan de bezoeker van de Site, ongeacht of deze een particulier of een professional is (hierna te noemen de "Internetgebruiker"), de verschillende producten uit haar catalogus te presenteren en hem in staat te stellen gebruik te maken van de verschillende functionaliteiten die hem ter beschikking worden gesteld door middel van verschillende velden/secties die hem, in het bijzonder, de mogelijkheid bieden om :
  - documentatie of informatie aan te vragen, met name over de producten en diensten die op de Site worden aangeboden, via een contactformulier;
  - de antwoorden te raadplegen op de vragen die veel door klanten worden gesteld via de rubriek FAQ;
  - worden begeleid bij hun keuze van producten met behulp van het tabblad zoeken en, indien van toepassing, productconfiguratie;
  - zoek alle distributeurs van DIRICKX INDUSTRIES producten;
  - download de catalogus van DIRICKX INDUSTRIES in digitaal formaat;
  - vraag online een offerte aan;
  - de mededelingen van DIRICKX INDUSTRIES te raadplegen;
  - toegang tot de DIRICKX INDUSTRIES-accounts op sociale netwerken (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, enz.)
  - te solliciteren naar een baan die op de Site wordt geadverteerd of spontaan.

  Sommige functies zijn alleen toegankelijk door het creëren van account op de Site (hierna genoemd de "My Dirickx Space). De My Dirickx Space stelt de internetgebruiker (hierna te noemen de "Gebruiker") in staat te profiteren van de volgende functies 
  - abonneer u op de nieuwsbrief ;
  - de door de gebruiker geselecteerde producten in het tabblad "Mijn selectie" op te slaan. 

  Deze zones, die toegang bieden tot specifieke functionaliteiten, maken integraal deel uit van de Site.

  Ontwerp en ontwikkeling : Passerelle.com

   

  2. DOEL
  Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") hebben tot doel de internetgebruiker te informeren over de voorwaarden waaronder hij toegang heeft tot de Site, met inbegrip van de My Dirickx Space, en, in voorkomend geval, gebruik kan maken van de inhoud, van welke aard dan ook, die zich daarop bevindt of die daaraan is gekoppeld (met name alle informatie, databanken, gegevens, bestanden, teksten, nieuwsbrieven, afbeeldingen, audio- en videoanimaties, gebruikersinterfaces, logo's, catalogi, productpagina's, technische gegevensbladen, mededelingen, videotutorials, BIM-modellen, 2D-objecten of enig ander werk dat door het auteursrecht of enig ander eigendomsrecht wordt beschermd).
   

  3. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
  Elk gebruik of elke raadpleging van de Site veronderstelt dat de internetgebruiker vooraf uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard en zich ertoe verbindt deze na te leven. DIRICKX INDUSTRIES nodigt daarom alle internetgebruikers uit deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, af te drukken en een kopie te bewaren.

  4. TOEGANG TOT DE INHOUD VAN DE SITE
  4.1. De internetgebruiker kan de informatie op de site vrijelijk raadplegen, op voorwaarde dat hij de gebruiksvoorwaarden naleeft, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd in punt 11 hieronder.

  4.2. De toegang tot de Site en de functies ervan is gratis. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de kosten in verband met de apparatuur en de totstandbrenging van de internetverbinding die nodig is om toegang te krijgen tot de site en de functies ervan te gebruiken, alsmede voor de telefoonkosten die voortvloeien uit de gesprekken die door de internetgebruiker worden gevoerd in verband met de toegang tot of het gebruik van de site. 

  4.3. DIRICKX INDUSTRIES stelt alles in het werk om nauwkeurige en precieze informatie op de Website te verstrekken. DIRICKX INDUSTRIES werkt deze informatie regelmatig naar eigen goeddunken bij. Deze informatie wordt niettemin louter ter informatie verstrekt en is niet contractueel. Hetzelfde geldt voor de antwoorden op prijsaanvragen of prijsaanvragen via het contactformulier, die slechts ontwerpen zijn die naar het door de internetgebruiker opgegeven e-mailadres zullen worden gestuurd, waarbij de definitieve offerte vóór de definitieve validatie door de verkoopafdeling van DIRICKX INDUSTRIES zal moeten worden bewerkt.

  4.4 Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de creatie en bijwerking van de Site, kunnen er fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen blijven bestaan, evenals problemen met de verbinding met de Site of onderbrekingen van de verbinding. DIRICKX INDUSTRIES wijst alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af.

  5. ELEKTRONISCH ADRES (E-MAIL)
  5.1. Voor het gebruik van en de toegang tot bepaalde functionaliteiten, zoals het aanvragen van contact of het downloaden van gegevensbladen, of de toegang tot de My Dirickx Area, is het invoeren van een e-mailadres vereist. 

  5.2. De internetgebruiker/gebruikster staat als enige garant voor de actualiteit en waarheidsgetrouwheid van het aan DIRICKX INDUSTRIES verstrekte e-mailadres. Bijgevolg verbindt de internetgebruiker/gebruikster zich ertoe zijn/haar e-mailadres regelmatig te controleren en bij te werken. 

  5.3. Wat meer bepaald de My Dirickx Space betreft, moet dit e-mailadres persoonlijk en uniek zijn, zodat slechts één e-mailadres verbonden is met één My Dirickx Space. Bevestiging van dit e-mailadres is nodig om een account aan te maken waarmee de gebruiker kan profiteren van de functies die worden aangeboden in de My Dirickx Space. 

  5.4. Alle directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit het verzenden van een e-mail in antwoord op een verzoek (bijvoorbeeld een contactverzoek of een prijsverzoek) naar een gewijzigd e-mailadres zonder DIRICKX INDUSTRIES daarvan op de hoogte te hebben gesteld, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker/gebruikster. De internetgebruiker/gebruikster wordt op de hoogte gesteld van de onvoorspelbaarheid van de tijd die kan verstrijken tussen het moment waarop hij/zij zijn/haar verzoek verzendt en het moment waarop DIRICKX INDUSTRIES het ontvangt.

  6. NIEUWSBRIEF 
  6.1. Als de Gebruiker zich via zijn My Dirickx Space heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Site, is het e-mailadres dat hij bij het aanmaken van zijn My Dirickx Space heeft ingevoerd, ook het adres dat hij gebruikt om de nieuwsbrief te ontvangen. 

  6.2. De Gebruiker staat als enige garant voor de actualiteit en waarheidsgetrouwheid van het aan DIRICKX INDUSTRIES verstrekte e-mailadres. Bijgevolg verbindt de gebruiker zich ertoe zijn e-mailadres regelmatig te controleren en bij te werken. 

  6.3. De Gebruiker kan zich uitschrijven voor de Nieuwsbrief door te klikken op "klik hier om uit te schrijven". De Gebruiker zal dan zijn wens al dan niet moeten bevestigen door te klikken op "Ja, uitschrijven" of op "Nee, annuleren". Uitschrijving uit de Nieuwsbrief leidt niet tot deactivering van de My Dirickx Space.

  7. GEDRAG EN VERPLICHTINGEN VAN DE INTERNETGEBRUIKER
  7.1. De internetgebruiker, of hij nu alleen internetgebruiker is of ook gebruiker, verbindt zich ertoe de site en de daarop aangeboden functies op een verantwoordelijke en hoffelijke manier te gebruiken, met inachtneming van de geldende regels en verbindt zich er met name toe 
  - zich niet in te laten met illegale activiteiten op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de communicatie via de Site van illegale, beledigende, lasterlijke, tot rassenhaat aanzettende, terroristische of andere inhoud die in strijd is met de goede zeden; 
  - zich niet in te laten met activiteiten op de Site die schade kunnen berokkenen aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het via de Site niet schenden van privacyrechten, beeldrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden;
  - de integriteit en/of de goede werking van de Site en/of de functies ervan niet in gevaar te brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geen poging om de op de Site geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen te schenden, de Site niet bloot te stellen aan een virus, geen poging te ondernemen om toegang te verkrijgen tot een My Dirickx Space die niet de zijne is, de werking van de Site en/of de functies ervan niet te ondermijnen of te proberen te beperken of te vernietigen, geen overbelasting van de servers van de Site te veroorzaken;
  - de wettigheid, volledigheid en juistheid te garanderen van de informatie en gegevens die hij/zij aan DIRICKX INDUSTRIES kan verstrekken;
  - nemen alle risico's en verantwoordelijkheden op zich die verband houden met de toegang tot en het gebruik van de Website en de functionaliteiten ervan, die onder hun volledige controle moeten blijven.

  7.2. In geval van schending door de internetgebruiker van een van de gebruiksvoorwaarden, behoudt DIRICKX INDUSTRIES zich het recht voor om elke actie te ondernemen tegen de internetgebruiker met het oog op het inroepen van zijn aansprakelijkheid en om elke maatregel te nemen om een einde te maken aan deze schending.

  8. DE MY DIRICKX SPACE
  8.1 Toegang tot de My Dirickx Space
  8.1.1 Voor toegang tot de My Dirickx Space moet de Gebruiker een account aanmaken en gegevens invoeren op het moment van zijn eerste verbinding. 
  8.1.2 Om toegang te krijgen tot de My Dirickx Space moet de Gebruiker zijn titel, naam, voornaam, hoedanigheid (professioneel of particulier), postcode, woonplaats, e-mailadres en een voor elke Gebruiker specifiek en door hem gekozen wachtwoord (hierna de "Vertrouwelijke Toegangscode" genoemd) invoeren. 
  8.1.3 De Vertrouwelijke Toegangscode is strikt persoonlijk voor de Gebruiker en is vertrouwelijk. Het moet aan ten minste 4 van de volgende 5 voorwaarden voldoen: ten minste 8 tekens (verplicht), ten minste één hoofdletter, ten minste één kleine letter, ten minste één cijfer, ten minste één speciaal teken. De gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijke toegangscode die hem toegang geeft tot persoonsgegevens, zelfs tijdelijk, niet aan derden mee te delen.
  8.1.4 De Gebruiker moet er in het bijzonder voor zorgen dat hij na elk gebruik de verbinding met zijn My Dirickx Space verbreekt.
  8.1.5 Alle toegang en alle handelingen die met de vertrouwelijke toegangscode van een Gebruiker worden verricht, worden geacht door deze Gebruiker te zijn verricht en blijven onder zijn verantwoordelijkheid. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen of inwilligen van verzoeken die het gevolg zijn van frauduleus, verduisterd of ongeoorloofd gebruik door een derde van zijn/haar Vertrouwelijke toegangscode. In geval van verlies of diefstal van de vertrouwelijke toegangscode moet de Gebruiker DIRICKX INDUSTRIES hiervan onverwijld op de hoogte brengen zodat hem een nieuwe code kan worden toegekend. 
  8.1.6 De directe of indirecte gevolgen van het niet of te laat melden zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker.
  8.1.7 Indien de Gebruiker de vertrouwelijke toegangscode vergeet of verliest, wordt hij verzocht de daartoe voorziene procedure te volgen door te klikken op de knop "wachtwoord vergeten? 
   

  8.2 Deactivering van de My Dirickx Space
  8.2.1 De Gebruiker kan op elk moment vragen om de toegang tot de My Dirickx Space te deactiveren door te klikken op de link "mijn account verwijderen". De gebruiker moet vervolgens zijn verzoek bevestigen in het bevestigingsbericht dat wordt weergegeven. Gebruikers die de account hebben opgezegd waarmee zij toegang hadden tot hun Mijn Dirickx Space, kunnen niet langer gebruik maken van de verschillende functies die op de Mijn Dirickx Space worden aangeboden. De deactivering van de My Dirickx Space heeft de uitschrijving op de Newsletter tot gevolg. 
  8.2.2 In geval van schending door de Gebruiker van een van de Gebruiksvoorwaarden, kan DIRICKX INDUSTRIES te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn My Dirickx Space deactiveren, onverminderd elk verhaal gericht op het inroepen van de aansprakelijkheid van de Gebruiker en/of de mogelijkheid om maatregelen te treffen die het mogelijk maken deze schending te stoppen.

  9. FRAUDE
  Indien de Gebruiker vaststelt dat de informatie op zijn My Dirickx Space niet de zijne is of een fout bevat, moet hij DIRICKX INDUSTRIES hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Frauduleus gebruik van de vertrouwelijke toegangscode van een derde gebruiker van een van de door de Site aangeboden functionaliteiten kan schade veroorzaken en leiden tot vervolging, in het bijzonder strafrechtelijke vervolging. Volgens artikel 323-1, lid 1, van het nieuwe wetboek van strafrecht: "Het zich op bedrieglijke wijze toegang verschaffen tot een geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem of daartoe aanwezig blijven, wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 30.000 euro.
  Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van fraude of identiteitsdiefstal op het internet, als u een verdachte e-mail hebt ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens of uw vertrouwelijke toegangscode bekend te maken, moet u dit onverwijld aan DIRICKX INDUSTRIES melden.

  10. CONTACT
  Voor elk verzoek om bijstand, klacht, vordering of verslag in verband met de toegang tot of het gebruik van de site, wordt de internetgebruiker verzocht contact op te nemen met DIRICKX INDUSTRIES via e-mail op dpo@dirickx.com of per post op : DIRICKX INDUSTRIES - LE BAS ROCHER - CONGRIER 53800, Frankrijk. 
   

  11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  11.1. Algemene bepalingen
  11.1.1. De Site en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle informatie en documenten die op de site verschijnen, evenals alle voor de site gecreëerde elementen, eigendom van DIRICKX INDUSTRIES en worden zij beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De algemene structuur, logo's evenals de teksten, afbeeldingen, foto's, video's, catalogus, productpagina, technische fiche, mededelingen, video tutorials, BIM-modellen, 2D-objecten en andere inhoud zijn eigendom van DIRICKX INDUSTRIES of van haar content providers of partners en zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
  11.1.2.    Geen enkele bepaling van de gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een overdracht, verkoop, overdracht of terbeschikkingstelling op welke manier dan ook van de intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van DIRICKX INDUSTRIES, haar leveranciers van inhoud of haar partners ten voordele van de internetgebruiker. Geen enkele licentie of ander recht dan het raadplegen van de site wordt aan de internetgebruiker verleend met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van DIRICKX INDUSTRIES.

  11.2 Handelsmerken en eigendom van rechten
  11.2.1. De benamingen DIRICKX INDUSTRIES, DIRICKX INDUSTRIES GROUP, LA MAISON DE LA CLOTURE BY DIRICKX INDUSTRIES, DIRICKX INDUSTRIES ESPACE PROTECT VOTRE PARTENAIRE SÛRETÉ, DIRICKX INDUSTRIES, ESPACE CLOTURE DIRICKX INDUSTRIES en ESPACE DIRICKX INDUSTRIES zijn regelmatig gedeponeerde handelsmerken. 
  11.2.2. De andere merken die op de Site worden vermeld, zijn eigendom van de leveranciers van de inhoud of van de partners van DIRICKX INDUSTRIES en het gebruik ervan zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van deze rechthebbenden is derhalve verboden.
  11.2.3. Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die op de Site worden vermeld (® en ™ producten) eigendom van DIRICKX INDUSTRIES. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIRICKX INDUSTRIES.
  11.2.4. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de merken die op de Site voorkomen, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, is derhalve verboden. 

  11.3 Databanken
  11.3.1. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L341-1 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, is DIRICKX INDUSTRIES de producent en eigenaar van alle of een deel van de databases die deel uitmaken van de Website.
  11.3.2. Elke bewerking gericht op het direct of indirect, door permanente of tijdelijke overdracht, op welke drager dan ook, met welk middel en in welke vorm dan ook, inclusief via hypertekst link(s), extraheren, hergebruiken, opslaan, reproduceren, representeren of bewaren van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databases die op de Site verschijnen, evenals elke bewerking gericht op het extraheren of het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van kwalitatief en kwantitatief niet-substantiële delen, wanneer deze bewerkingen duidelijk de voorwaarden van een normaal gebruik overschrijden, is derhalve verboden.

  11.4. Hypertext koppelingen
  11.4.1.    Op de Site kunnen hypertekstlinks voorkomen naar websites of andere externe bronnen die niet door DIRICKX INDUSTRIES worden beheerd. Dergelijke links worden door DIRICKX INDUSTRIES als service aan de internetgebruiker aangeboden. De beslissing om de links te activeren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. DIRICKX INDUSTRIES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites en andere externe bronnen via de Site en wijst alle verantwoordelijkheid af voor hun inhoud of de inhoud waarnaar zij verwijzen. 
  11.4.2.    Elke creatie van een eenvoudige en/of diepe hypertext link naar de Website of het gebruik van de zogenaamde "framing" techniek zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van DIRICKX INDUSTRIES is illegaal. Bijgevolg mag geen enkel element dat voorkomt op een pagina van de Site geheel of gedeeltelijk worden verspreid, overgedragen of ingevoegd op een andere website, noch mag het worden gebruikt om afgeleide producten te creëren, tenzij DIRICKX INDUSTRIES hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Voor elke eenvoudige of diepe koppeling en/of "framing" is de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van DIRICKX INDUSTRIES vereist.

  11.5 Naleving van intellectuele-eigendomsrechten door de internetgebruiker
  11.5.1.    De internetgebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van DIRICKX INDUSTRIES, van zijn leveranciers van inhoud en van zijn partners na te leven en er op geen enkele manier gebruik van te maken. 
  11.5.2.    Met uitzondering van de reproductie en het gebruik van alle op de Site gepubliceerde documenten en informatie uitsluitend voor informatieve doeleinden voor strikt persoonlijk en privégebruik en met vermelding van de bron, is elke volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van de Site zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van DIRICKX INDUSTRIES onwettig. Voor elk verzoek met betrekking tot het gebruik of de reproductie van inhoud of documenten van de Site, gelieve per post contact op te nemen met DIRICKX INDUSTRIES - LE BAS ROCHER - CONGRIER 53800, Frankrijk en per e-mail aan het volgende adres: contact.webmaster@dirickx.com.
  11.5.3.    Met uitzondering van een strikt persoonlijk en privégebruik door de internetgebruiker van de structuur van de Site en zijn software-elementen, is het gebruik van de structuur van de Site en zijn software-elementen die met name alle of een deel van de databanken van de Site implementeren, voor een professioneel en/of commercieel gebruik verboden.
  11.5.4.    Overtredingen van de bepalingen van dit artikel kunnen de internetgebruiker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk stellen voor namaak, oneerlijke concurrentie en/of parasitisme en hem blootstellen aan gerechtelijke vervolging. DIRICKX INDUSTRIES, haar leveranciers van inhoud en haar partners behouden zich eveneens het recht voor om alle noodmaatregelen te treffen om een einde te maken aan de schending van hun rechten.

  12. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES 
  DIRICKX INDUSTRIES verwerkt persoonsgegevens in het kader van de Website. De informatie met betrekking tot de verzamelde gegevens, de uitgevoerde verwerking, de rechten van de internetgebruiker en de cookies zijn gedetailleerd in het beleid van DIRICKX INDUSTRIES inzake persoonsgegevens, dat kan worden geraadpleegd door te klikken op persoonlijke gegevens

  13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
  13.1. DIRICKX INDUSTRIES stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site en de functies ervan goed en veilig functioneren en dat de informatie op de Site juist en up-to-date is. Ondanks alle zorg die besteed is aan de creatie van deze Site en de regelmatige bijwerking ervan, kan de Site echter onnauwkeurigheden en/of fouten bevatten in de informatie die hij bevat. De site wordt regelmatig gewijzigd en bijgewerkt door DIRICKX INDUSTRIES, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit, orde of volledigheid van de gegevens die op de site staan, en evenmin kan worden verplicht tot het bijwerken van de informatie.

  13.2. DIRICKX INDUSTRIES sluit elke garantie uit met betrekking tot :
  - de inhoud van de Site en alle informatie die op en via de Site toegankelijk is. In geen geval kan DIRICKX INDUSTRIES (of enige derde partij die betrokken is bij de creatie of de exploitatie van de Site) verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van een internetgebruiker of enige andere derde partij voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site, het gebruik van de op de Site gepubliceerde informatie en/of het gebruik van een product waarnaar deze informatie verwijst. Het is aan de internetgebruiker om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren;
  - storingen, incompatibiliteiten, veiligheidsgebreken, configuratie- of actualiseringsproblemen met betrekking tot de persoonlijke uitrusting van de internetgebruiker of met betrekking tot zijn browser, die van invloed zijn op zijn toegang tot of gebruik van de Site of een van de functies daarvan
  - storingen die te wijten zijn aan toegangaanbieders, document- of informatieoverdrachttijden
  - storingen of onderbrekingen van de toegang tot de Site of tot een van zijn functionaliteiten ten gevolge van een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de wet en de jurisprudentie;
  - tijdelijke onderbreking van de werking van de Site als gevolg van een actie van DIRICKX INDUSTRIES om de Site of een van zijn functies te verbeteren of tijdens onderhoudswerkzaamheden (gepland of in noodgevallen) die DIRICKX INDUSTRIES af en toe en zonder voorafgaande kennisgeving kan moeten uitvoeren. DIRICKX INDUSTRIES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door dergelijke bijwerkings- of onderhoudswerkzaamheden wordt veroorzaakt.
  - DIRICKX INDUSTRIES behoudt zich het recht voor om de My Dirickx Space op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken. 

  14. WIJZIGING VAN DE SITE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
  14.1. De Site is aan verandering onderhevig en DIRICKX INDUSTRIES kan de inhoud, functies of locatie naar eigen goeddunken, eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
  14.2. DIRICKX INDUSTRIES behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de configuratie ervan te wijzigen of te corrigeren. DIRICKX INDUSTRIES behoudt zich eveneens het recht voor om, onder dezelfde voorwaarden, de diensten of de inhoud van de Site te elimineren, te wijzigen of te corrigeren, de toegang ertoe te beperken, op te schorten of te verbieden, hetzij tijdelijk, hetzij permanent.
  14.3. DIRICKX INDUSTRIES kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk wijzigen. De internetgebruikers zullen van deze wijzigingen in kennis worden gesteld door het plaatsen van een informatiebanner op de Site, waarbij zij worden uitgenodigd de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te raadplegen alvorens deze te aanvaarden.
  14.4. Indien een clausule of voorwaarde van de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwettig blijkt te zijn, wordt deze geacht niet te zijn geschreven, zonder dat de geldigheid van de overige clausules of voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden daardoor wordt aangetast.
  14.5. De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 18-02-2021
   

1